เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน